Onze aanpak

Biezonderwijs heeft 7 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Ook heeft Biezonderwijs een eigen expertisecentrum: De Kracht, die werkt voor de regio Tilburg en Waalwijk.

Onze missie
Kinderen en jongeren bij wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat, mogen bij Biezonderwijs zichzelf zijn en het maximale uit hun unieke talenten halen.

Onze visie
Bij ons staat het kind en de jongere centraal. We willen de talentontwikkeling van kinderen in kwetsbare posities in Midden-Brabant faciliteren. We doen dat op een innovatieve en kwalitatief hoogwaardige wijze, in coproductie met de omgeving en vanuit een holistische blik.
Met passie en met oog voor de verschillende leefwerelden willen we eraan bijdragen dat deze kinderen en jongeren zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in  de maatschappij.
Om de kennis en kunde van medewerkers hierop volledig te laten aansluiten, blijven zij zich continu professionaliseren en ontwikkelen. Hier bieden we als goed werkgever en in het belang van het kind de ruimte voor. De bedrijfsvoering staat te allen tijde in dienst van het onderwijs.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: ontwikkelingsgericht, open en veilig.
We benaderen deze kernwaarden vanuit drie perspectieven: het kind, de organisatie en de externe omgeving.

Onze tien beloftes
Om te onderstrepen dat het kind bij ons centraal staat, doen we tien beloftes aan onze leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners:

 1. Realiseren van excellente onderwijskwaliteit en 21e eeuwse vaardigheden
 2. Blijven ontwikkelen van professionele en persoonlijke talenten van medewerkers
 3. Ontwikkelen van een fijne cultuur voor leerlingen en medewerkers
 4. Zorgen dat schooldirecteuren en leerkrachten zich kunnen focussen op het onderwijs
 5. Versterken van de verbinding met het regulier onderwijs
 6. Creëren van een integraal aanbod samen met andere partijen
 7. Werken aan een herkenbare profilering van Biezonderwijs wat betreft aanbod, kwaliteit en expertise
 8. Afstemmen van het aanbod in passende uitstroomprofielen
 9. Door ontwikkelen van het expertisecentrum De Kracht
 10. Door ontwikkelen van SBO-scholen tot onderwijszorgcontinuüm.


Onze ambities
Biezonderwijs wil haar positie als specialistisch ontwikkel- en onderwijscentrum de komende jaren verder versterken. Tot het jaar 2020 onderscheiden we daarbij vier aandachtsgebieden (‘functies’) met elk een aantal duidelijk omschreven doelen:

 1. Biezonderwijs als lesplaats – Onze leerlingen verdienen het allerbeste onderwijs. Daarom willen we het predicaat ‘Excellente School’ van de onderwijsinspectie behalen. Daarnaast maken we gebruik van de nieuwste technologische en digitale hulpmiddelen. Zo wordt leren makkelijker, beter én leuker. We bereiden leerlingen voor op een vervolgopleiding, een baan of een waardevolle dagbesteding. En ook na hun opleiding kunnen leerlingen bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het behalen van branchecertificaten.
 1. Regionaal expertisecentrum – Met De Kracht versterkt Biezonderwijs haar eigen scholen. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen en cursussen aan medewerkers. Daarnaast brengen we kennis en specialismen vanuit het speciaal onderwijs naar gewone scholen. En naar werkgevers, vrijwilligersorganisaties, peuterspeelzalen, sportverenigingen en andere niet-onderwijsinstellingen. Zo verbinden we leerlingen, leerkrachten, ouders, organisaties en systemen. En kunnen we samen de goede dingen doen voor biezondere kinderen en jongeren.
 1. Crisis en observatie – Soms lopen leerlingen vast in het gewone onderwijs. Dat kan vele oorzaken hebben. Biezonderwijs levert samen met zorgpartners kennis en expertise aan organisaties waar deze kinderen tijdelijk tot rust kunnen komen. Ook zorgen we voor passend onderwijs. Zo helpen we het kind om weer tot leren en ontwikkelen te komen. We delen onze kennis en kunde ook met ouders en verzorgers. En met professionals van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere instellingen die aansluiten op de leeromgeving. Op die manier willen we crisissituaties al op jonge leeftijd helpen voorkomen.
 1. Opvang en speelplaats – Biezonderwijs wil ‘biezondere’ leerlingen de mogelijkheid bieden om voor en na schooltijd ook andere talenten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, cultuur, drama, dier&natuur en creativiteit. We ontwikkelen daarvoor een 365-dagen aanbod waarin ‘spelend leren’ het uitgangspunt is. Daarnaast willen we het vignet Gezonde School behalen. Hiermee laten we zien dat we er voortdurend aan werken om de gezondheid en het welbevinden van leerlingen en medewerkers te verbeteren.

Onze strategie
We hebben onze ambities vastgelegd in een strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020.
Lees de samenvatting en bekijk de infographic van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Biezonderwijs.
Lees de Managementsamenvatting ‘Van SBO naar OZC’

Expertisecentrum De Kracht beschikt over een ambitieus businessplan.
Lees de samenvatting en bekijk de infographic van De Kracht.

Integriteitsbeleid
Stichting Biezonderwijs beschikt over ‘integriteitsbeleid’. Van medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers, bestuurder en toezichthouders van Biezonderwijs wordt verwacht dat zij conform onze kernwaarden integer gedrag vertonen.

Lees hier meer informatie over ons Integriteitsbeleid

Vertrouwenspersoon
Biezonderwijs heeft een contract met “Vertrouwenswerk” voor ondersteuning door een externe vertrouwenspersoon.
Irma van Hezewijk
Telefoon: 06-54647212
Mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Website: www.vertrouwenswerk.nl

Privacybeleid
Binnen de stichting Biezonderwijs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

Lees hier meer over het privacybeleid