Bestuurdersblog maart: beste onderhandelaars…

Aanstaand kabinet, denk ook aan passend onderwijs

Beste onderhandelaars,

Jullie hebben de zware taak om na deze bijzonder verdeelde verkiezingsuitslag zowel tot een nieuwe coalitie te komen als een regeerakkoord op te stellen. Ik zou niet graag in jullie schoenen staan en erken dan ook de zwaarte van de opdracht die op jullie schouders rust. Om jullie werk enigszins eenvoudiger te maken, draag ik deze maandelijkse BestuurdersBlog deze maand op aan jullie en tracht ik jullie – in alle bescheidenheid – te voeden met een mogelijke inhoudelijke bijdrage.

Uit eigen ervaring weet ik hoe intensief het is om tot nieuwe lange termijnplannen te komen. Biezonderwijs trok maanden uit om tot het strategisch meerjarenbeleidsplan te komen en investeerde in 2016 veel in het ophalen van dromen, wensen en ambities van leerlingen, ouders, samenwerkingspartners en uiteraard haar medewerkers en leiders. Op deze manier zijn onze ambities breed gedragen onder zowel interne als externe ‘stakeholders’ en is de eerste stap gezet om ons ‘regeerakkoord’ in nauwe samenwerking uit te voeren.

Zo’n proces gun ik jullie in Den Haag ook, al realiseer ik me dat de politieke werkelijkheid een totaal andere is dan die van een onderwijsbestuurder uit Tilburg. Het regeerakkoord moet echter meer zijn dan een optelsom van vier verkiezingsprogramma’s en het resultaat van een zorgvuldige uitruil van belangen en standpunten tussen vier politieke partijen. Wil het nieuwe kabinet er voor alle Nederlanders zijn en een oprechte uitgestoken hand bieden richting onze ‘participatiemaatschappij’ om gezamenlijk tot uitvoering van dit ongetwijfeld ambitieuze regeerakkoord te komen, doen jullie er goed aan vroegtijdig met ‘ons’ in gesprek te gaan.

Zoals gezegd, wil ik jullie werk ietwat verlichten. Dat doe ik door een panklare potentiele passage aan te leveren voor het regeerakkoord over passend onderwijs. Doe er uw voordeel mee:

Wij erkennen dat ‘Passend Onderwijs’ inhoudelijk bezien een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een ‘extra ondersteuningsbehoefte’. Door passend onderwijs kunnen kinderen dichterbij huis naar een school die bij hen past en die op hun specifieke onderwijswensen kunnen inspelen. Passend onderwijs is afhankelijk van betrokken en toegeruste leerkrachten die in staat zijn om optimaal te differentiëren in hun klas, een positief pedagogisch klimaat in hun klas weten te realiseren en nauw samenwerken met professionals uit de zorg en welzijn om zo de kinderen en de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien tijdig en volledig te ondersteunen.

De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat Passend Onderwijs in de praktijk niet altijd leidt tot dat ideale doel. Met name regio’s in Nederland waar sprake is van een ‘negatieve vereveningsopgave’ beschikken over onvoldoende middelen om onderwijsprofessionals in zowel het regulier als specialistisch onderwijs te faciliteren om in de dagelijkse praktijk tot passend onderwijs te komen. Laat staan om te investeren in innovatie en doorontwikkeling van het onderwijs om passend onderwijs ook voor lange termijn ‘duurzaam’, houdbaar en betaalbaar te maken. Daarom investeert het kabinet de komende jaren extra financiële middelen in deze regio’s om te voorkomen dat kinderen in de meest kwetsbare posities in ons land het dupe worden van deze stelselwijzigingen. Deze investering komt bovenop de structurele verhoging van de basisbekostiging van het primair en voortgezet onderwijs en bovenop de structurele verhoging van zowel salarissen als het scholingsbudget van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Daarnaast zorgt het kabinet voor een rechtstreekse bekostiging van passend onderwijs voor ‘ernstig, meervoudig beperkte kinderen’ in plaats van financiering vanuit de samenwerkingsverbanden. Deze financiering wordt voortaan integraal gebundeld in samenhang met de middelen vanuit de Wet langdurige zorg, zodat voor ieder kind een integraal onderwijszorgarrangement en –budget ontstaat. Dit voorkomt onnodige thuiszitters en ellenlange discussies en juridische procedures op regionaal niveau.

Mochten jullie behoefte hebben aan een nadere toelichting, ben ik daar uiteraard toe bereid. Ook zijn jullie van harte welkom om de Haagse hectiek eens te verruilen voor de Tilburgse onderwijsdynamiek op onze scholen voor specialistisch onderwijs. Onze leerlingen, ouders, schoolleiders en leerkrachten denken en doen graag mee aan de invulling en uitvoering van jullie regeerakkoord. Veel succes!

Dave Ensberg-Kleijkers

Reacties