BestuurdersBlog januari: hernieuwd Passend Onderwijs?

15 maart 2017 is de eerstvolgende feestdag van onze democratie als we weer naar de stembus mogen om onze nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Alle politieke partijen lijken klaar voor de politieke strijd die ‘campagne’ heet. Verschillende onderwerpen zullen in deze campagne en het daarbij horende debat de revue passeren: integratie, immigratie, veiligheid, economie en de zorg. Maar wat zijn de plannen van de politieke partijen als het gaat om ‘passend onderwijs’? Wat is hun visie op dit specifieke beleidsterrein in belang van kinderen en jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte? Verkiezingsprogramma’s zijn doorgaans op hoofdlijnen geformuleerd en gaan niet altijd concreet in op Passend Onderwijs. Een goede reden dus om een groot verkiezingsdebat te organiseren over dit maatschappelijk belangrijke onderwerp!

Op 24 februari a.s. vindt dit verkiezingsdebat plaats, bij onze school voor speciaal basisonderwijs Westerwel. Dat organiseren we samen met de Mytylschool Tilburg, Saltho Onderwijs en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs: Plein 013 en Portvolio.

Sinds Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 van start ging, zijn er vele krantenartikelen en onderzoeksrapporten aan dit onderwerp gewijd. De teneur daarin neigt vooral naar ‘licht negatief’: passend onderwijs levert vooral een verzwaring op voor het werk van leerkrachten en andere professionals. Er zijn meer thuiszittende kinderen dan voorheen. Scholen voor speciaal onderwijs kampen met financiële uitdagingen als gevolg van keuzes van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Verschillende van deze scholen en hun schoolbesturen kiezen noodgedwongen voor harde bezuinigingen. De samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg en jeugdhulp komt nog maar weinig uit de verf, waardoor er niet veel terecht komt van het ideaal van ‘1-kind, 1-gezin, 1-plan’. Tegenover deze kritische geluiden staat een immer optimistische staatssecretaris die de Tweede Kamer in de afgelopen jaren keer-op-keer getracht heeft gerust te stellen.

De ervaringen van Biezonderwijs met Passend Onderwijs zijn genuanceerd; niet goed, maar ook niet slecht. Dankzij Passend Onderwijs ontstaat er (opnieuw) meer verbinding en samenwerking met het regulier onderwijs. Dat levert – vooral in de toekomst – steeds meer onderwijsarrangementen en maatwerk op. Verder zijn we vanuit ons expertisecentrum De Kracht van meerwaarde voor het regulier onderwijs om passend onderwijs vooral daar te laten plaatsvinden, het niveau van basisondersteuning duurzaam te verhogen en het handelingsvermogen van leerkrachten te optimaliseren.

Aan de andere kant betekent Passend Onderwijs ook dat wij minder leerlingen ontvangen en leerlingen die bij ons naar school gaan, hebben een zwaardere en complexere ondersteuningsbehoefte dan in het verleden het geval was. Daardoor zijn we helaas meer curatief dan preventief aan het werk. Ook ontvangen we voor hetzelfde (type) leerling in diverse gevallen minder financiële middelen. Dat zien we, net als onze partners van de Mytylschool Tilburg, vooral bij leerlingen met een ernstige, meervoudige beperking bij onze school De Bodde. En zo zijn er nog diverse andere knelpunten in de praktijk. Knelpunten die primair zijn ontstaan door een ‘Haags’ besluit. Vandaar dat we als geen ander uitkijken naar het verkiezingsdebat met aanstaande parlementariërs!

Dave Ensberg-Kleijkers
Voorzitter College van Bestuur

Uitnodiging Verkiezingsdebat Passend Onderwijs-afbeelding

Reacties

  1. Jeff Bertens

    Mooi initiatief het debat op 24 februari; alleen jammer dat dan waarschijnlijk veel mensen uit het veld nog gewoon met hun ‘poten’ in de klei staan in de klas.

    Ik ben het met Dave eens als hij stelt dat voor het regulier onderwijs de ontwikkelingen vanuit passend onderwijs leiden naar een duurzame verhoging van het niveau van basisondersteuning en het handelingsvermogen van leerkrachten. Het adequaat opvangen van meer leerlingen in een reguliere setting. Eens ook met de constatering dat voor die leerlingen waar het ‘speciaal moet’ dan ook wel voldoende faciliteiten aanwezig moeten zijn.
    Focus politiek ligt m.b.t. onderwijs nu op kleinere klassen, hogere beloningen, meer mannen voor de klas en openbaaronderwijs versus bijzondere instellingen. Vraag me ook af of ‘de politiek’ weet heeft van de fijnmazige problemen op de werkvloer op micro, meso en macro niveau.
    Welke potentiële parlementariërs komen er overigens….voor ik me aanmeld? .