ANBI-gegevens

Stichting Biezonderwijs staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenking- of erfbelasting hoeven af te dragen over nalatenschappen die ten goede komen aan de stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan Stichting Biezonderwijs.

Naam en adres:
Stichting Biezonderwijs
Postbus 5134,  5004 EC Tilburg

RSIN:
3419198

Doelstelling (statuten):
De stichting stelt zich ten doel:

  1. Het bevorderen van onderwijs aan en het behartigen van de belangen van leerlingen die niet in staat zijn het reguliere basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs te volgen en die worden verwezen naar de scholen voor speciaal onderwijs en een school voor voortgezet onderwijs (Praktijkcollege Tilburg), zoals in de geldende wetgeving genoemd;
  2. Het mede vormgeven aan onderwijsvoorzieningen in de regio Midden-Brabant, in samenwerking met de daartoe geëigende overheden en instellingen zodanig dat een dekkend netwerk van speciale zorg in onderwijsvoorzieningen kan worden gevormd;
  3. Het ter beschikking stellen van expertise aan ouders en scholen welk niet aan de stichting zijn verbonden, ondermeer op het gebied van begeleiding van zorgleerlingen in reguliere onderwijssystemen.
  4. De stichting baseert zich op de katholieke levensbeschouwing, waarbij de stichting oog blijft houden voor alle levensbeschouwelijke opvattingen en waarbij onder andere het kernbegrip ‘verdraagzaamheid’ een belangrijke rol speelt.
  5. De stichting handelt volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs die op grond van gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede volgend het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
  6. De scholen staan open voor alle leerlingen, mits zij de doelstelling en grondslag respecteren.


Raad van toezicht:
Mevr. M. (Martin) van den Berg (voorzitter)
Dhr. Prof. Dr. P.J.J. (Paul) Zoontjes (vice-voorzitter)
Dhr. E. (Erwin) Höppener (lid)
Dhr. H. (Huub) Dekkers (lid)
Dhr. K. (Kaja) Sariwaling (lid)

College van bestuur:
De heer G.C.P.A. (Gijs) de Bont (voorzitter)

Schooldirecties:
04BX SBO Zonnesteen: de heer P.A.L.C. (Peter) Smolders (directeur), mevrouw I. (Inge) Cools (adjunct-directeur)
09PC SBO Westerwel: de heer P.A.L.C. (Peter) Smolders (directeur), mevrouw M. (Moniek) Huijbregts (adjunct-directeur) en J. (Joost) van den Meijdenberg (adjunct-directeur)
11XT SBO Noorderlicht: de heer P.A.L.C. (Peter) Smolders (directeur), mevrouw M. (Marian) de Brouwer (adjunct-directeur)
01FX De Bodde ZML (SO en VSO): de heer S. (Stephan) Gijsman
23JU Scholengemeenschap De Keyzer (SO en VSO): de heer A. (Alexander) van den Broek
01UB Parcours (VSO): mevrouw M. (Mirianne) Govers
12PR Praktijkcollege Tilburg (VO): de heer A. (Alexander) van den Broek

De Kracht:
Directeur: mevrouw R. (Rianne) Kuijpers

Beloningsbeleid:
Raad van Toezicht: Conform ANBI-regeling
College van Bestuur: Conform CAO Bestuursbureau schaal 5B, trede 3
Personeel: Conform CAO-PO en CAO-VO